Člen asociace výrobců
nátěrových hmot ČR

Ředidlo H 6000

Použití: K ředění chlorkaučukových nátěrových hmot  

Složení: xylen (směs izomerů), uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%), ethylbenzen

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, hustota 845 kg/m3, obsah celk. org. uhlíku 0,89 kg/kg produktu

Balení: 4L, 9L, sudy, kontejnery

Expoziční scénáře:   Lakový benzín ES, Xylen ES56Xylen ES7Xylen ES26

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list

Máte zájem o tento produkt?